مزایای دیگر تعمیر در محل

سرویس در محل ضمن صرفه‌جویی در زمان، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌هایی است که ممکن است صاحبان دستگاه، جهت حمل و جابجایی دستگاه متحمل گردند. علاوه بر این، با حضور کارشناس تعمیر در محل، این امکان فراهم می‌گردد تا صاحبان دستگاه، با نظارت بر جریان کار و چگونگی تعمیرات دستگاه ، از کیفیت کار و تعمیراتِ ارائه شده اطمینان یابند. در روش سرویس و تعمیر در محل ، صاحبان دستگاه بر عملکرد کارشناس تعمیر نظارت خواهند داشت.

تمامی اقدامات لازم جهت تعمیر یا ترمیم دستگاه پس از کسب اجازه از کاربر انجام می گردد. مزایای سرویس در منزل و محل موجب گشته است تا بسیاری از کاربران این گزینه را جهت تعمیر دستگاه خود انتخاب نمایند. کارشناس تعمیر  در محل حضور یافته و اقدامات موردنیاز جهت تعمیر دستگاه یا دیگر تجهیزات را به سرانجام می‌رسانند.